Denis Sukhikh presses 104.2 kg on GM150

News grippermania, Denis Sukhikh